Warner Bros. Entertainment

Rurouni Kenshin (2012)

Rurouni Kenshin 2012 Kung Fu Kingdom 770x472

Movie review of “Rurouni Kenshin” (2012), a live action Shōnen manga adaptation. Stars Takeru Satoh, Emi Takei, Munetaka Aoki & Taketo Tanaka. Directed by Keishi Ōtomo.

Kung-fu Kingdom
Logo