Yue Song

Super Bodyguard (2016)

Super Bodyguard Kung Fu Kingdom 770x472

Movie review of “Super Bodyguard”, directed by and starring Yue Song, along with Shi Yan Neng, Li Yufei, Jiang Baocheng, Wai-Man Chan and Collin Chou.

Kung-fu Kingdom
Logo